หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563
เรื่อง เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
#วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
#วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
#วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
#วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
#วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 12/2563 เรื่อง จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
#วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
#วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
#วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
#วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
#วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)
#วันที่ 29 เมษายน 2563
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 28 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย
#วันที่ 21 เมษายน 2563
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
#วันที่ 21 เมษายน 2563
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
#วันที่ 21 เมษายน 2563
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 21 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
#วันที่ 15 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
#วันที่ 15 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 13/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำมพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
#วันที่ 15 เมษายน 2563 
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 15 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 12/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563
#วันที่ 13 เมษายน 2563 
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งราชกำหนดการบริหารราชการในถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
#วันที่ 10 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 11/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม
#วันที่ 10 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร
#วันที่ 10 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกียวกับการบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค 19)
#วันที่ 10 เมษายน 2563 
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2563
เรื่องแต่งตั้งโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
#วันที่ 9 เมษายน 2563 
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 8/2563 เรื่อง มอบหมายผู้กำหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
#วันที่ 8 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
#วันที่ 8 เมษายน 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม
#วันที่ 8 เมษายน 2563 
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 7 เมษายน 2563 
มติคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 3 เมษายน 2563 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
#วันที่ 2 เมษายน 2563
คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 1/2563
เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)
#วันที่ 1 เมษายน 2563
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 31 มีนาคม 2563 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
#วันที่ 27 มีนาคม 2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
#วันที่ 25 มีนาคม 2563
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
#วันที่ 25 มีนาคม 2563
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
#วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่รัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
#วันที่ 25 มีนาคม 2563
แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน. พ.ศ. 2548
#วันที่ 25 มีนาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 24 มีนาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 17 มีนาคม 2563
คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
#วันที่ 12 มีนาคม 2563
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
#วันที่ 12 มีนาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 10 มีนาคม 2563 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 74/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#วันที่ 6 มีนาคม 2563 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 72/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 4 มีนาคม 2563 
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19)
#วันที่ 3 มีนาคม 2563  
 
  Hits: 5787 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ # ศูนย์ COVID-19 ทำเนียบรัฐบาล (12/3/2563)
  จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 (12/3/2563)
  ข่าวหน้ากากอนามัย (13/3/2563)
  ข่าวแรงงาน (13/3/2563)
  ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ SC (1/4/2563)
  ประเด็นร้อง (HOT ISSUE) / สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF) / การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน (16/4/2563)
จำนวน 6 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1 ]