หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน 

การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
     
     
 Download เอกสาร  Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 1. หนังสือแจ้งผลหน่วยงาน  2. บัญชีสรุปผลการคัดกรองเอกสาร 3. รายชื่อผู้ประสานงาน
   
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   
 4. หลักเกณฑ์ด้านผลลัพธ์  5. คู่มือการตรวจสอบผลคัดกรอง 2563   

 
  Hits: 332 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชน (22/6/2563)
  ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (12/3/3106)
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการบริหารราชการแผ่นดิน (13/2/2563)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1 ]