หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

สรุปแนวทางการพิจารณาหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของนายทะเบียนกลาง
      เอกสารประชาสัมพันธ์
      เอกสารนำเสนอ
      เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "หลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค" ในการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
      หนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๘๒๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการพิจารณาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกก่อนวันยื่นแจ้
 
  Hits: 173 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 30 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]