หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ราชการไทยในยุค New Normal สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว

ราชการไทยในยุค New Normal สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว 👆

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ภาคผนวกที่ ๖ และภาคผนวกที่ ๗ ซึ่งช่วยให้ระบบงานสารบรรณเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)      มากยิ่งขึ้น โดยมีใจความสำคัญซึ่งทุกท่านสามารถรับได้ชมได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างนี้
            https://www.facebook.com/OPM.Society/videos/183042246932368/

 
  Hits: 321 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 28 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]