หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ป. ประกาศ อกผ. 3
ประจวบคีรีขันธ์
1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
3. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน
4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ
6. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองวาฬ
7. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบฯ
8. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลปากน้ำปราณ
9. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอกุยบุรี
10. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอปราณบุรี
11. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ่อนอก
12. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอสามร้อยยอด
13. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบฯ

ปัตตานี
1. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอโคกโพธิ์
2. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลปะกาฮะรัง
3. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
 
  Hits: 894 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 33 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]