หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ล. ประกาศ อกผ. 3
ลำพูน
1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน
2. กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพจังหวัดลำพูน
3. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ จังหวัดลำพูน
4. ฮ่วมใจ๋หล่ายดอยจังหวัดลำพูน
5. กลุ่มเยาวชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน
6. กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ขนาด จังหวัดลำพูน
7. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่
8. กลุ่มพึ่งตนเองบ้านแม่ป๊อก (เพิกถอน)
9. กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้
10. กลุ่มฟ้าหลังฝน
11. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

ลำปาง
1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลหนองหล่ม (เพิกถอน)
2. กลุ่มแสงตะวัน
3. กลุ่มชาววัง
4. ชมรมเพื่อนแก้ว
5. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเสริมซ้าย
6. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลแม่กัวะ
7. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตร
8. เครือข่ายลำปางหนา
9. เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์จังหวัดลำปาง
10. เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิมจังหวัดลำปาง
11. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการตำบลแม่กัวะ
12. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
13. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลำปาง
14. กลุ่มทานตะวัน
15. กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง
16. กลุ่มรวมน้ำใจ
17. ชมรมพลังใหม่ ๒๐๐๑
18. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตำบลต้นธงชัย
19. ชมรมใจประสานใจ
20. กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา
21. สถาบันธรรมาภิวัฒน์

 
 
  Hits: 1223 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 33 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]