หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

พ. ประกาศ อกผ. 3
พะเยา
1. กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กา
2. กลุ่มผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่
3. กลุ่มฮักภูซาง
4. กลุ่มคนสามวัยสานสายใยสุขภาพ
5. เครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาว
6. กลุ่มผู้เสียหายเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลน้ำแวน
7. เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลแม่ลาว
8. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
9. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยา
10. คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จังหวัดพะเยา
11. เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วง
12. กลุ่มขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ใจ
13. กลุ่มเยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำ
14. สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยา
15. กลุ่มสู้ชีวิตใหม่
16. ศูนย์องค์รวมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
17. ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม
18. องค์กรน้ำกว๊านหลากสี
19. ชมรมเพื่อนใจดอกคำใต้
20. กลุ่มสายธารน้ำใจตำบลหนองหล่ม
21. กลุ่มบานบุรี
22. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

แพร่
1. เครือข่าย PHA จังหวัดแพร่
2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่
3. เครือข่ายสตรีพิการ จังหวัดแพร่
4. สถาบันปุ๋มผญ๋า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
5. กลุ่ม M โกศัยนคร จังหวัดแพร่
6. คณะกรรมการเอดส์ ตำบลแม่ยางฮ่อ

พระนครศรีอยุธยา
1. ชมรมคนพิการตำบลเจ้าเจ็ด
2. องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
 
  Hits: 1538 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 33 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]