หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ส. ประกาศ อกผ. 3
สตูล
1. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองขุด
2. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
3. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งหว้า
4. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเกตรี
5. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขอนคลาน
6. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาทอน
7. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอทุ่งหว้า
8. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสตูล
9. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบ้านควน
10. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอควนโดน

สุราษฎร์ธานี
1. เครือข่ายผู้บริโภค อ.พุนพิน
2. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอคีรีรัฐนิคม
3. ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอท่าฉาง
4. โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี
5. ชมรมเมล็ดพันธ์บันเทิง
6. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. เครือข่ายจิตรอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน
8. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอไชยา

สุพรรณบุรี
1. ศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี

สระแก้ว
1. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว
2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว
3. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลพระเพลิง

สมุทรสงคราม
1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตก
2. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
4. สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก
5. สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
1. เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ

สงขลา
1. สมาคมผู้บริโภคสงขลา
2. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิ
3. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่
4. เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
5. เครือข่ายผู้บริโภค ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่
6. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ
7. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา
8. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
9. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองสงขลา
10.เครือข่ายผู้บริโภค อ.จะนะ

สระบุรี
1.ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรี
2.กลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี

สุรินทร์
1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์
2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์

 
 
  Hits: 1831 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 33 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]