หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ฉ. ประกาศ อกผ. 3
ฉะเชิงเทรา
1. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) ฉะเชิงเทรา
2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)
4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)
5. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ประเด็นเด็กและเยาวชน
6. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)
7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา(อ.แปลงยาว) (ประเด็นเกษตรกร)
8. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)
9. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
10. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอราชสาส์น ประเด็นเด็กและเยาวชน)
11. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นเกษตรกร
12. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา(ประเด็นสตรี)
13. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตร)
14. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ฉะเชิงเทรา ประเด็นคนพิการ
15. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา ประเด็นผู้สูงอายุ อ.บางคล้า
16. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นกษตรกร)
17. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
  Hits: 1447 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 33 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]