หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

พ. ประกาศ อกผ. 3
พะเยา
1. กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กา
2. กลุ่มผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่
3. กลุ่มฮักภูซาง
4. กลุ่มคนสามวัยสานสายใยสุขภาพ
5. เครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาว
6. กลุ่มผู้เสียหายเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลน้ำแวน
7. เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลแม่ลาว
8. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
9. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยา
10. คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จังหวัดพะเยา
11. เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วง
12. กลุ่มขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ใจ
13. กลุ่มเยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำ
14. สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยา
15. กลุ่มสู้ชีวิตใหม่
16. ศูนย์องค์รวมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
17. ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม
18. องค์กรน้ำกว๊านหลากสี
19. ชมรมเพื่อนใจดอกคำใต้
20. กลุ่มสายธารน้ำใจตำบลหนองหล่ม
21. กลุ่มบานบุรี
 
  Hits: 796 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/6/2563)
  ล. ประกาศ อกผ. 3 (2/7/2563)
  อบรมระบบสารสนเทศสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค (21/7/2563)
  บ. ประกาศ อกผ. 3 (30/11/2563)
  ป. ประกาศ อกผ. 3 (25/12/2563)
จำนวน 25 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2 3 ]