หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางและแบบข้อมูลรถราชการ
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๗๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 

แบบที่ ๑ ข้อมูลการอนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด  
            แบบที่ ๑ ข้อ ๗ (ไฟล์ PDF)
           แบบที่ ๑ ข้อ ๗ (ไฟล์ Excel)

แบบที่ ๒ ข้อมูลการอนุญาติให้นำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว
           แบบที่ ๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๖ ทวิ (ไฟล์ PDF) แก้ไข  
           แบบที่ ๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๖ ทวิ (ไฟล์ Excel) แก้ไข 
แบบที่ ๓ แบบรายงานจำนวนรถราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
          แบบรายงานจำนวนรถราชการ ฯ (ไฟล์ PDF)
          แบบรายงานจำนวนรถราชการ ฯ (ไฟล์ Excel)

 หนังสือเวียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 
  Hits: 10416 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/6/2563)
  ล. ประกาศ อกผ. 3 (2/7/2563)
  อบรมระบบสารสนเทศสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค (21/7/2563)
  บ. ประกาศ อกผ. 3 (30/11/2563)
  ป. ประกาศ อกผ. 3 (25/12/2563)
  ม. ประกาศ อกผ. 3 (15/6/2564)
  ราชการไทยในยุค New Normal สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว (17/6/2564)
  Info การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ (24/8/2564)
  สรุปแนวทางการพิจารณาหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของนายทะเบียนกลาง (6/10/2564)
  การลาของข้าราชการ (6/10/2564)
จำนวน 30 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2 3 ]