หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้ความเห็น คำแนะนำทางกฎหมาย ระเบียบ และคดี ในการจัดทำคำให้การในคดีปกครอง
 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนากฎหมาย 
 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 คู่มือการปฏิบัติงานกรณีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
  Hits: 1155 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/6/2563)
  ล. ประกาศ อกผ. 3 (2/7/2563)
  อบรมระบบสารสนเทศสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค (21/7/2563)
  บ. ประกาศ อกผ. 3 (30/11/2563)
  ป. ประกาศ อกผ. 3 (25/12/2563)
  ม. ประกาศ อกผ. 3 (15/6/2564)
  ราชการไทยในยุค New Normal สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว (17/6/2564)
  Info การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ (24/8/2564)
  สรุปแนวทางการพิจารณาหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของนายทะเบียนกลาง (6/10/2564)
  การลาของข้าราชการ (6/10/2564)
จำนวน 30 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2 3 ]