หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔
 
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
    
  ตารางข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 
๑๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
๑๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     
    ๑๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ตารางข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมมนตรีว่าด้วย การใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  Hits: 12683 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/6/2563)
  ล. ประกาศ อกผ. 3 (2/7/2563)
  อบรมระบบสารสนเทศสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค (21/7/2563)
  บ. ประกาศ อกผ. 3 (30/11/2563)
  ป. ประกาศ อกผ. 3 (25/12/2563)
  ม. ประกาศ อกผ. 3 (15/6/2564)
  ราชการไทยในยุค New Normal สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว (17/6/2564)
  Info การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ (24/8/2564)
จำนวน 28 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2 3 ]