หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ช. ประกาศ อกผ. 3
เชียงใหม่
1. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่
2. ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ.) เขตเมืองเชียงใหม่
3. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใหม่
4. องค์กร Perfect Life
5. ชมรมไชยปราการยิ้มสู้
6. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่
7. ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่
8. ชมรมใจเขาใจเรา
9. ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่
10. คณะทำงานผักปลอดภัยบ้านห้วยงูกลาง
11. มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน North Net foundation
12. องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่
13. ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง
14. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
15. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
16. ชมรมเพื่อสุขภาพ ร.พ.ฝาง
17. ศูนย์ประสานงานแม่ญิงฮักถิ่นสันทราย
18. เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทอง
19. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอย
20. เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/ADIS อำเภอดอยหล่อ
21. ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่

เชียงราย
1. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย
2. สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
3. ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวย
4. เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงาม
5. สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย (สรปส.)
6. ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อ
7. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย
8. องค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุข
9. เครือข่ายเยาวชนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลแม่ไร่
10. องค์กรผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ด
11. องค์กรผู้บริโภคตำบลต้า
12. องค์กรผู้บริโภค อ.เวียงชัย
13. องค์กรผู้บริโภคตำบลแม่ไร่
14. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย
15. โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์
16. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตาบลทรายขาว

ชุมพร
1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.เมือง จ.ชุมพร
3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค อ.ประทิว ๑

ชุลบุรี
1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดชลบุรี
2.หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ๕๐ (๕)  จังหวัดชลบุรี
3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน)
 
  Hits: 1523 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางและแบบข้อมูลรถราชการ (31/10/2562)
  น. ประกาศ อกผ. 3 (11/12/2562)
  ฉ. ประกาศ อกผ. 3 (27/12/2562)
  อ. ประกาศ อกผ. 3 (9/1/2563)
  ส. ประกาศ อกผ. 3 (23/1/2563)
  พ. ประกาศ อกผ. 3 (13/2/2563)
  ก. ประกาศ อกผ. 3 (18/2/2563)
  ร. ประกาศ อกผ. 3 (21/2/2563)
  ย. ประกาศ อกผ. 3 (29/4/2563)
  ข. ประกาศ อกผ. 3 (12/6/2563)
จำนวน 30 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2  3  >  >> ]