หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้ความเห็น คำแนะนำทางกฎหมาย ระเบียบ และคดี ในการจัดทำคำให้การในคดีปกครอง
 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนากฎหมาย 
 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 คู่มือการปฏิบัติงานกรณีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
  Hits: 1157 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  น. ประกาศ อกผ. 3 (11/12/2562)
  ช. ประกาศ อกผ. 3 (24/12/2562)
  ฉ. ประกาศ อกผ. 3 (27/12/2562)
  อ. ประกาศ อกผ. 3 (9/1/2563)
  ส. ประกาศ อกผ. 3 (23/1/2563)
  พ. ประกาศ อกผ. 3 (13/2/2563)
  ก. ประกาศ อกผ. 3 (18/2/2563)
  ร. ประกาศ อกผ. 3 (21/2/2563)
  ย. ประกาศ อกผ. 3 (29/4/2563)
  ข. ประกาศ อกผ. 3 (12/6/2563)
จำนวน 30 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2  3  >  >> ]