41576_KingRamaX.jpg

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
     

200   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  />> ตราสัญลักษณ์ฯ ความละเอียดสูง (AI)

>> 
ความหมายตราสัญลักษณ์ฯ ภาษาไทย (PDF)

>> ความหมายตราสัญลักษณ์ฯ ภาษาอังกฤษ (PDF)

>> 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาต และแบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ

>> 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด

>> พระฉายาลักษณ์ ความละเอียดสูง (TIFF) 

>> อ่านข่าว สปน.
 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

--
ปรบปรุงข้อมูลเมื่อ 12/3/2562 12.53