รายงานผังเมนูการใช้งาน(Site Map)

ชื่อเว็บไซต์/Url : www.opm.go.th

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วาระงานผู้บริหาร  
 
วาระงานผู้บริหาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
ข่าวสมัครงาน  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
วาระงานผู้บริหาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
ข่าวสมัครงาน  
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
 
วาระงานผู้บริหาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
ข่าวสมัครงาน  
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
 
วาระงานผู้บริหาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
ข่าวสมัครงาน  
ข่าวสมัครงาน  
 
วาระงานผู้บริหาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
ข่าวสมัครงาน  
ข่าวภายใน สปน.  
หน่วยงานภายใน สปน.
 
กองกลาง  
 
ข่าวและประกาศ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้าง  
วาระงานผู้บริหาร  
ภารกิจสำคัญ  
 
ปคร.สปน.  
วารสาร สปน.  
จุลสาร สปน.สัมพันธ์  
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  
หนังสือรายงานประจำปี สปน.  
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ผลงานที่ผ่านมา  
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์  
ผู้บริหารและบุคลากร  
ติดต่อเรา  
ศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
 
ยอดเงินที่ได้รับบริจาครายวัน  
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ  
ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการต่าง ๆ (ก่อน ระหว่าง และหลังน้ำท่วม)  
ความช่วยเหลือในลักษณะ CSR จากภาคส่วนต่าง ๆ  
เรื่องอื่น ๆ อาทิ การร้องขอของประชาชน และการดำเนินการ แผนการดำเนินการของหน่วยงาน  
กองการเจ้าหน้าที่  
 
ข่าวสมัครงาน  
ข่าว/ประกาศภายใน สปน.  
 
คู่มือปฏิบัติงาน  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
ประกาศ/คำสั่ง สปน.  
หนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ระเบียบ  
การประเมินคุณธรรม  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี  
แผนงานและโครงการ  
 
ปี 2559 - 2562  
ปี 2563 - 2565  
ภาพกิจกรรม  
 
อบรมทักษะดิจิทัล  
อบรมข้าราชการใหม่  
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  
กิจกรรมแนะแนวเตรียมสอบภาค ก.  
งานเกษียณอายุราชการ  
ภารกิจที่สำคัญ  
 
การสรรหาบุคคล  
การประเมินบุคคล  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การกำหนดตำแหน่ง  
การจัดสวัสดิการ  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักนายกรัฐมนตรี  
การให้ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่บุตรของผู้เสียชีวิต และทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  
การประเมินผลงานทางวิชาการ  
การพิจารณาสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช.  
การพิจารณาสิทธิ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิง - ชาย  
ติดต่อเรา  
กองคลัง  
 
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
คำรับรองการปฎิบัติราชการ  
ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง  
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แบบฟอร์มต่างๆ  
 
งบประมาณ  
การเดินทางไปราชการ  
สวัสดิการต่าง ๆ  
การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ  
แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
ภาพกิจกรรม  
ภารกิจที่สำคัญ  
 
ต้นทุนผลผลิต  
ผลงานที่ผ่านมา  
ติดต่อเรา  
หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง  
หนังสือเวียนจากสำนักงบประมาณ  
งบทดลองประจำเดือนและรายงานการเงินประจำปี  
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 กรกฎาคม 2564  
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง  
การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่  
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  
 
รายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนากยกรัฐมนตรี  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
ข่าวและประกาศ  
ข่าวเทคโนโลยี  
บทความสาระความรู้ด้าน ICT  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
มติคณะรัฐมนตรี  
มาตรฐานด้าน ICT  
แบบฟอร์มต่างๆ  
ภาพกิจกรรม  
ผลงานที่ผ่านมา  
 
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.  
ปี 2552  
ปี 2553  
ปี 2554  
ปี 2555  
ภารกิจสำคัญ  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.  
สปน. ยุคดิจิทัล (Digital OPM)  
ติดต่อเรา  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)  
ศูนย์บริการประชาชน  
 
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
ข้อตกลงระดับการให้บริการ  
ช่องทาง/กระบวนงาน  
บุคลากร ศบช.  
ข่าวและประกาศ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
มติ ครม. ข้อสั่งการ นรม. และคสช  
การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
การประชุม  
ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์  
 
รายงานประจำปีงบประมาณ  
รายงานเรื่องร้องทุกข์รายไตรมาส  
รายงานประจำเดือน  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ศูนย์ราชการสะดวก GECC  
 
สรุปผลการดำเนินการ ปี 2564  
สรุปผลการดำเนินการ ปี 2563  
สรุปผลการดำเนินการ ปี 2562  
สรุปผลการดำเนินการ ปี 2561  
สรุปผลการดำเนินการ ปี 2560  
สรุปผลการดำเนินการ ปี 2559  
ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก  
คู่มือการรับรองมาตรฐาน  
ประเด็นคำถำม-คำตอบ  
ติดต่อฝ่ายเลขา GECC  
บัญชีสรุปผลการคัดกรองเอกสารในสมัครประจำปี พ.ศ. 2563  
การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
ติดต่อเรา  
เอกสาร  
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  
 
หน้าแรก สกร.  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลเกี่ยวกับ สกร.  
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักนายกรัฐมนตรี  
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
 
พระราชบัญญัติ  
ระเบียบ  
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
คณะกรรมการ  
หนังสือเวียน  
ข้อหารือ  
ภารกิจและผลการดำเนินงาน  
 
ผลการดำเนินงานของ สกร.  
การแต่งเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เครื่องแบบพนักงานราชการในสังกัด สปน.  
ส่วนเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  
การกำหนดและการแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ  
เอกสารเผยแพร่  
 
คู่มือ  
แนวทางปฏิบัติการให้บำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการสัมมนาเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  
โครงการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นระเบียบกลางในความรับผิดชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561  
เอกสารวิชาการ  
สรุปผลจากการสัมมนา  
สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค  
 
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนประเดิมให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2563  
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบและวิธีการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  
ข้อบังคับ  
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่  
คู่มือสำหรับประชาชน  
สถานที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค  
บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  
คำถาม-คำตอบ ปัญหาที่พบบ่อย  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง รายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค  
สำหรับเจ้าหน้าที่ (แจ้ง Mail)  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
การแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔  
ข่าวกิจกรรม  
ติดต่อเรา  
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ข่าวและประกาศ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจและหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
คำรับรองการปฎิบัติราชการ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ภาพกิจกรรม  
ผลงานที่ผ่านมา  
 
งานวิจัย  
สื่อสิ่งพิมพ์  
ภารกิจที่สำคัญ  
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกสารเผยแพร่  
ติดต่อเรา  
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 
หน้าหลัก  
ข่าวหรือกิจกรรม  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
แผนงานหรือโครงการ  
แบบฟอร์มต่างๆ  
 
การร้องเรียน  
การอุทธรณ์  
การตรวจดูข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล  
มุมกฏหมาย  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
คำวินิจฉัยของ กวฉ.  
คำพิพากษาศาลปกครอง  
ระเบียบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
สำหรับประชาชน  
สำหรับหน่วยงานรัฐ  
ภารกิจที่สำคัญ  
คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ  
 
เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  
สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อโสตฯ  
บทความ  
คู่มือต่าง ๆ  
ภาพกิจกรรม  
เว็บไซต์  
ติดต่อเรา  
เว็บบอร์ด  
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  
 
ข่าวและประกาศ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
คำรับรองการปฎิบัติราชการ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แบบฟอร์มต่างๆ  
ภาพกิจกรรม  
ผลการดำเนินงานด้านเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี...  
แผนงานด้านเฉลิมพระเกียรติฯ  
 
ปี 2563  
ติดต่อเรา  
ผู้บริหาร  
ข้อเสนอแนะ/สอบถาม  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าฯ  
ใบสมัครเด็กอวดทำดี  
รายชื่อวันสำคัญประจำปี  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
สำนักตรวจราชการ  
 
สำนักตรวจราชการ  
 
ความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
โครงสร้างสำนักตรวจราชการ  
บุคลากรด้านการตรวจราชการ  
 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ  
 
กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
การแบ่งพื้นที่เขตตรวจราชการ  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
คำสั่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
คำสั่งการตรวจราชการประจำปีของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
เอกสารงานวิจัยด้านการตรวจราชการ  
ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
แผนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)  
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 (ฉบับทบทวน)  
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา  
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี  
Agri-Map  
ค้นหาสถิติประชากรและบ้าน  
ค้นหารายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  
ภาพถ่ายดาวเทียมสภาวะอากาศ  
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ  
โครงการน้ำสำคัญ  
ข้อมูลสภาพนิเวศน์ขอแม่น้ำโขง  
กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงวัฒนธรรม  
กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงพลังงาน  
กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงการต่างประเทศ  
การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ  
 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  
link แผนการตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ  
รายงานผลการตรวจราชการรายเขต  
คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
แนวทาง/ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
รายงานประจำปี  
คำรับรองการตรวจราชการฯ  
การติดตามและประเมินผลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ  
 
อำนาจหน้าที่  
แผนและรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
การตรวจติดตามเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ  
 
หลักสูตร  
หลักสูตรอื่น ๆ  
โครงการสัมมนา  
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
 
ความเป็นมา  
บทบาทหน้าที่/คุณสมบัติ  
ทำเนียบที่ปรึกษาฯ  
คู่มือการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  
กิจกรรมของที่ปรึกษาฯ  
ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน  
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
 
ภาคกลาง  
ภาคใต้  
ภาคใต้ชายแดน  
ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคเหนือ  
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนักตรวจราชการ  
ติดต่อเรา  
สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  
 
หน้าแรก  
ข่าวและประกาศ  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
แผนปฏบัติการ สปน.  
แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการ  
คู่มือและขั้นตอน  
แผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
คำรับรองการปฎิบัติราชการ  
สถานที่ติดต่อ  
บุคลากร สผก.  
ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ส่วนติดตามและประเมินผล  
ส่วนกิจการพิเศษ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แบบฟอร์มต่างๆ  
ผลงานที่ผ่านมา  
 
งานเฉลิมพระเกียรติ  
ภารกิจที่สำคัญ  
 
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
สู่ประชาคมอาเซียน 2558  
การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา  
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  
งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน  
ติดต่อเรา  
E-Plan (นำเข้าข้อมูลโครงการ)  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
 
หน้าหลัก  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติและความเป็นมา  
อำนาจและหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
โครงสร้างหน่วยงาน  
คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
วิสัยทัศน์  
กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
อื่นๆ  
ข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ฯ  
แบบฟอร์มการจัดจ้างบุคลากร  
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
แบบรายงานความก้าวหน้าการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ....  
ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๑/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏฺบัติราชการในภูมิภาค  
งบประมาณสำหรับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
รายชื่อคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ฯ  
รายนามโทรศัพท์ ผต.นร. และ ผช.ผต.นร. งานกำกับของ ร.นรม.  
รายงานความก้าวหน้างบกลาง ฯ  
ภารกิจที่สำคัญ  
 
ระบบงานเพื่อสนับสนุนการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิถาค  
การประชุม  
ข่าวด่วน  
KM  
 
ยุทธศาสตร์ประเทศและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ภาพกิจกรรม  
 
การประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
เสวนาสัญจร พิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร  
โครงการสัมนา ส.กกภ. กับการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  
BIG CLEANING DAY ครั้งที่ ๑  
การประชุมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดภูเก็ต ของที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)  
สัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2555  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ  
ติดต่อเรา  
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)  
สำนักงานโฉนดชุมชน  
 
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
บทบาทและอำนาจหน้าที่  
พันธกิจและยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
คำรับรองปฏิบัติราชการ  
บทความที่น่าสนใจ  
 
บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธิของชุมชน  
โฉนดชุมชนกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
The Community Land Title and the Conservation of Natural Resources and Environment  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓  
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๓  
กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโฉนดชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ  
คำสั่งต่างๆ  
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน  
แบบคำขอเพื่อดำเนินงาน  
สรุปข้อมูลการดำเนินงานโฉนดชุมชน  
 
ข้อมมูลชุมชนที่ขอดำเนินงานโฉนดชุมชน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ชุมชนที่ ปจช. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน  
ข้อแนะนำและวิธีการจัดทำคำขอ เพื่อดำเนินงานโฉนดชุมชน พร้อมตัวอย่าง  
คู่มือการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชน  
สารคดีและองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโฉนดชุมชน  
 
สารคดีโฉนดชุมชน : เพื่อการทำกินและรักษาที่ดินอย่างยั่งยืน  
สารคดีองค์ความรู้ การจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน : มิติการดำเนินงานโฉนดชุมชน  
ผลงานที่ผ่านมา  
กิจกรรม  
ติดต่อเรา  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 
หน้าหลัก  
ข่าวและประกาศ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจและหน้าที่  
ภารกิจ/พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
ผลงานที่ผ่านมา  
ภารกิจที่สำคัญ  
ลักษณะสำคัญขององค์กร (หมวด P)  
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สปน.  
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สปน.  
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
มาตรฐานและระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
 
การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี  
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์: การดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th และโมบายแอบพลิเคชัน PSC 1111  
การให้ความเห็น คำแนะนำทางกฎหมาย ระเบียบ และคดีในการจัดทำคำให้การในคดีปกครอง  
การวินิจฉัยอุทธรณ์และการดำเนินคดีปกครองที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
การสรรหาและประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
การพิจารณาบำเหน็จความชอบพิเศษ (การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
 
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550  
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554  
กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของ สปน.  
ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
ติดต่อเรา  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 
ข่าวและประกาศ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
อำนาจหน้าที่  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างหน่วยงาน  
ผู้อำนวยการ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
ตรวจสอบภายใน  
ภาพกิจกรรม  
ผลงานที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับกลุ่มกระทรวง  
กฎบัตร แผนการตรวจสอบ กรอบคุณธรรม  
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน  
ติดต่อเรา  
สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
หน้าแรก  
ข่าวและประกาศ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจหน้าที่  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
โครงสร้างหน่วยงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ  
 
ระเบียบ  
คู่มือ  
แบบฟอร์ม  
คำสั่ง  
ภาพกิจกรรม  
ผลงานที่ผ่านมา  
 
ผลงานประจำปี 2556  
ผลงานประจำปี 2557  
ผลงานประจำปี 2558  
ติดต่อเรา  
เอกสารดาวน์โหลด  
บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
ตรวจติดตามผล  
รายงานผล  
 
ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด  
ภาคกลาง จำนวน 26 จังหวัด  
ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด  
อนุมัติงบประมาณ  
เรื่องร้องเรียน  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 
ข่าวและประกาศ  
ข้อมูลหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา  
อำนาจและหน้าที่  
แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ  
พันธกิจ วิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์  
โครงสร้าง  
กฏ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  
 
มติคณะรัฐมนตรี  
กฏ ระเบียน ข้อบังคับ  
ประกาศ  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
แผนปฏิบัติการ  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
แผนพัฒนาองค์กรเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารและบุคลากร  
คณะกรรมการจริยธรรม  
 
โครงสร้าง  
อำนาจหน้าที่  
การประชุม  
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ  
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาระสำคัญแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
มาตรการป้องกันการรับสินบน  
มาตรการป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  
สื่อประชาสสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
คู่มือ ITA  
คะแนนประเมิน ITA  
Powerpoint คู่มือ ITA ปี 2562 ปปช.  
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สศช.  
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน  
สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด  
 
ข่าวและประกาศ  
หน้าหลักเว็บ  
ประวัติและที่มา  
คณะกรรมการ  
แผนกลยุทธ์  
วารสาร สอ.สปน.  
ข่าวสาร ประจำเดือน  
คำสั่ง/ประกาศ  
ผลการดำเนินงาน  
 
รายงานกิจการ  
ผลการประชุม  
กิจกรรมสหกรณ์  
ข้อบังคับหรือระเบียบ  
สิทธิประโยชน์  
 
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้  
การฝากเงิน  
สวัสดิการเพื่อสมาชิก  
ดาวน์โหลด  
สถานที่  
เชื่อมโยง  
รายงานการตรวจสอบกิจการ  
 
2564  
2563  
รายงานผลที่สำคัญตามแผนกลยุทธ  
รายงานการอบรมของคณะกรรมการ  
อินโฟ  
โครงการสัมมนา  
คู่มือการฝากถอนและสินเชื่อ  
สวัสดิการ สอ.สปน.  
ระบบสอบถามข้อมูลออนไลน์ สมาชิก  
ผลการดำเนินงาน ชุดที่ 32  
ศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
 
ยอดเงินที่ได้รับบริจาครายวัน  
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ  
ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการต่าง ๆ  
ความช่วยเหลือในลักษณะ CSR จากภาคส่วนต่าง ๆ  
เรื่องอื่น ๆ อาทิ การร้องขอของประชาชน และการดำเนินการ แผนการดำเนินการของหน่วยงาน  
สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ  
บริการต่างๆ
 
ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE  
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
อนุมัติเนื้อหา