หน้าหลัก   Icon คณะรัฐมนตรี   Icon นายกรัฐมนตรี Icon อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย  
  อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย   

รายนามอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
 

ลำดับที่

รายนามนายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

พระยามโนปกรณนิติธาดา

(ก้อน หุตะสิงห์)

28 มิถุนายน 2475 - 20 มิถุนายน 2476

2

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

(พจน์  พหลโยธิน)

21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2481

 

3

พันเอก หลวงพิบูลสงคราม

(แปลก  ขีตตะสังคะ)

16 ธันวาคม 2481 - 1 สิงหาคม 2487

8 เมษายน 2491 - 16 กันยายน 2500

4

พันตรี ควง  อภัยวงศ์

1 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488

31 มกราคม 2489 - 24 มีนาคม 2489

10 พฤศจิกายน 2490 - 8 เมษายน 2491

5

นายทวี  บุณยเกตุ

31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488

6

หม่อมราชวงศ์  เสนีย์  ปราโมช

17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489

15 กุมภาพันธ์ 2518 - 14 มีนาคม 2518

20 เมษายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519

7

นายปรีดี  พนมยงค์

24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489

8

พลเรือตรี ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์

(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)

23 สิงหาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2490

9

นายพจน์  สารสิน

21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501

10

จอมพล ถนอม  กิตติขจร

1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501

9 ธันวาคม 2506 - 14 ตุลาคม 2516

11

จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์

9 กุมภาพันธ์ 2502 8 ธันวาคม 2506

12

นายสัญญา  ธรรมศักดิ์

14 ตุลาคม 2516 - 15 กุมภาพันธ์ 2518

13

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช

14 มีนาคม 251820 เมษายน 2519

14

นายธานินทร์  กรัยวิเชียร

8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520

15

พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์

11 พฤศจิกายน 2520 - 3 มีนาคม 2523

16

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์

3 มีนาคม 2523 - 4 สิงหาคม 2531

17

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

4 สิงหาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534

18

นายอานันท์  ปันยารชุน

2 มีนาคม 2534 -  7 เมษายน 2535

10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535

19

พลเอก สุจินดา  คราประยูร

7 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535

20

นายชวน  หลีกภัย

23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538

9 พฤศจิกายน 2540 - 17 กุมภาพันธ์ 2544

21

นายบรรหาร  ศิลปอาชา

13 กรกฎาคม 253825 พฤศจิกายน 2539

22

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ

25 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540

23

... ทักษิณ  ชินวัตร

17 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 มีนาคม 2548

9 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549

24

พลเอก สุรยุทธ์   จุลานนท์

1 ตุลาคม 2549 - 29 มกราคม 2551

25

นายสมัคร สุนทรเวช

29 มกราคม 2551 - 9 กันยายน 2551

26

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

18 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551

27

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

17 ธันวาคม 2551 - 5  สิงหาคม 2554

28

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

8 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557

ผู้เข้าเยี่ยมชม 24529    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today