สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon รายงานความก้าวหน้างบกลาง ฯ  
  รายงานความก้าวหน้างบกลาง ฯ   
  •  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ประชา  พรหมนอก)
              -  รองนายกรับมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)            
              -  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร)
              -  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์)

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
          - รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล)
          - รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
          - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร)
          - รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)
          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)
          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2097    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today