สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon งบประมาณสำหรับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
  งบประมาณสำหรับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   
                          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  อนุมัติโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้วางระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้รองนายกรัฐมนตรี (หมายความรวมถึงรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค) หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ หรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และดำเนินการใน ๔ ด้าน ดังนี้

                   (๑)    ด้านบุคลากร สำหรับจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาในลักษณะการจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ หรือการจ้างพนักงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ ได้แก่ การจัดจ้างบุคลากรประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  เป็นต้น

                   (๒)    ด้านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ได้แก่ การจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน เป็นต้น

                   (๓)    ด้านการพัฒนาบุคลากร สำหรับฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจราชการ การประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม วินิจฉัยสั่งการ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในภูมิภาค รวมทั้งในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  เป็นต้น

                        (๔)    ด้านบริหารงานทั่วไป สำหรับการดำเนินงาน การอำนวยการ การประสานงาน และปฏิบัติงานตามภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ การดำเนินการตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย การเดินทางไปกำกับและติดตามงานในพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน หรือประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้นเนื้อหา   
defaulticon งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  :6/26/2014 3:16:12 PM 
defaulticon รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  :4/5/2013 4:17:06 PM 
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today