ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2659 6426 
 
โทรสาร. 0 2659 6540 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2659 6443
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 13:33:42


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2354 3388
 
โทรสาร. 0 2354 3899 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 16:10:37


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2659 6426
 
โทรสาร. 0 2659 6540 

Website : https://www.m-society.go.th
 
Update : 2018-02-07 08:38:37


กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2255 5850-7
 
โทรสาร. 0 2651 6483 

Website : http://dcy.go.th
 
Update : 2018-02-07 09:09:37


กรมกิจการผู้สูงอายุ 

ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2642 4353
 
โทรสาร. 0 2642 4307 

Website : http://www.dop.go.th/th
 
Update : 2018-02-07 09:29:37


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2354 3388
 
โทรสาร. 0 2354 3899 

Website : http://dep.go.th
 
Update : 2018-02-07 09:37:37


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

1034 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2659 6399
 
โทรสาร. 0 2282 1580

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-07 09:58:37


สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

255 ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2306 8600
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:00:37


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2255 5850-7
 
โทรสาร. 0 2651 6483 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:04:37


การเคหะแห่งชาติ 

905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0 2351 7777
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:08:37


สำนักงานธนานุเคราะห์ 

อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2281 7500
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:12:37


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0 2378 8300-9
 
โทรสาร. 0 2378 8321 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:18:37

จำนวนทั้งหมด 12 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 725    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today