ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงแรงงาน   


กระทรวงแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 10400

โทร. 0 2245 5801, 0 2246 1520, 0 2232 1002-4
 
โทรสาร. 0 2643 4457 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02232 1462-4 สายด่วน 1506
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-26 10:11:42


กรมการจัดหางาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2247 9423, 0 2248 4743
 
โทรสาร. 0 2248 474 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:27:37


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 1707-8
 
โทรสาร. 0 2248 3393 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:31:37


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 4310-4
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:33:37


สำนักงานประกันสังคม 

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญเมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2956 2345
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:07:37


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2232 1467
  
Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:11:37

จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 792    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today