ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงสาธารณสุข   


กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
 
โทร. 0 2590 1000, 0 2590 8300-29 
  
Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
  
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1000 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 08:55:42สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

88/40 หมู่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทร. 0 2872 1669
 
โทรสาร. 0 2872 1302-5 

Website : http://www.niems.go.th
 
Update : 2018-02-02 11:14:37สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1106 
 
โทรสาร. 0 2591 8501

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-02 11:19:37กรมการแพทย์ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 6000
  
Website : http://www.dms.moph.go.th
 
Update : 2018-02-02 11:26:37กรมควบคุมโรค 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 3000
 
โทรสาร. 0 2591 8397 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-02 13:40:37กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2951 7007
 
โทรสาร. 0 2591 7804 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-02 13:43:37


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

88/7 หมู่ 4 ติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2589 0022, 0 2951 0000
 
โทรสาร. 0 2589 9860, 0 2591 5974 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-02 13:48:37


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2193 7999
  
Website : http://hss.moph.go.th/
 
Update : 2018-02-02 14:00:37


กรมสุขภาพจิต 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2149 5555-60,0 2590 8000
  
Website : https://www.dmh.go.th
 
Update : 2018-02-02 14:04:37

กรมอนามัย

88/22 ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 4000
 
โทรสาร. 0 2590 4094 

Website : https://www.anamai.moph.go.th/
 
Update : 2018-02-02 14:08:37สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 7000
 
โทรสาร. 0 2590 7116 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-02 14:14:37


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ซอย 6 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000

โทร. 0 2832 9400
 
โทรสาร. 0 2832 9540

Website : https://www.ha.or.th
 
Update : 2018-02-02 14:24:37


สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

ชั้น 2 อาคารด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ (ถ.สาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
 

โทร. 0 2590 2304 
 
โทรสาร. 0 2590 2311 

Website : http://www.tddf.or.th
 
Update : Update : 2018-02-02 14:32:37


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) 

ชัั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2832 9200
 
โทรสาร. 0 2832 9201

Website : https://www.hsri.or.th
 
Update : 2018-02-02 14:40:37


แพทยสภา 

อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1886
 
โทรสาร. 0 2591 8614-5

Website : http://www.tmc.or.th

  Update : 2018-02-02 14:53:37


สภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2596 7500
 
โทรสาร. 0 2589 7121 

Website : http://www.tnc.or.th
 
Update : 2018-02-02 15:12:37


ทันตแพทยสภา 

อาคารสถาบันทันตกรรม ชั้น 6 ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02 951 0420-1, 0 2951 0421
 
โทรสาร. 0 2951 0422 

Website : http://www.dentalcouncil.or.th
 
Update : 2018-02-02 15:22:37

สภาเภสัชกรรม 

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1877 , 0 2590 2439
  
Website : http://www.pharmacycouncil.org/
 
Update : 2018-02-02 15:30:37

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

โทร. 0 3441 9555
 
โทรสาร. 0 3441 9567

Website : http://www.bphosp.or.th
 
Update : 2018-02-05 08:43:37

สถาบันพระบรมราชชนก 

สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1000
  
Website : http://www.pi.ac.th
 
Update : 2018-02-05 08:59:37

จำนวนทั้งหมด 23 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4922    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today