ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) และเครือข่ายไฟฟ้า ประปา และยาเพื่อชาติประชาชน (คฟปย.) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTTP) และเสนอให้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกรพิจารณาจำหน่ายหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาซื้อขายปุ๋ยโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีการผลิต 2544 – 2547 เนื่องจากลูกหนี้มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มผู้เช่าพื้นที่อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ จำนวน 12 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้งดเว้นการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในพื้นที่เช่าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ ในขณะปิดกิจการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนนโยบายการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ค้า และนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอให้พิจารณาเปิดจุดผ่อนผันเดิมชั่วคราวเพื่อให้ผู้ค้าสามารถประกอบการค้าได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และแสดงเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อให้แผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวสาหกิจ และคณะรัฐมนตรีบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาในการบินไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ สายธุรกิจเช่าซื้อ จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ สายธุรกิจเช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) และเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชน จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTTP) และเสนอให้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และหันมาพึ่งพาตนเองแทน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามแผนฟื้นฟูการบินไทย 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จำกัด จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความเป็นธรรม กรณีถูกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กลุ่มก้าวหน้าค้าสลาก และเครือข่ายผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 60 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนปรนให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน และตลาดสดต่าง ๆ ได้ตามปกติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กลุ่มศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือคนไทยจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศตุรกี และประเทศอียิปต์ และขอให้รัฐบาลเปิดช่องทางให้คนไทยกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รวมทั้งจัดสรรปัจจัยยังชีพให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” จำนวน 21 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนึ้ให้แก่เกษตรกร โดยให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรดำเนินโครงการดังกล่าว และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มพิทักษ์ธรรม จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ เช่น สาธารณภัย อุบัติภัย ภัยพิบัติ ภัยจากการก่อการร้าย และภัยจากอาชญากรรมเป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ราษฎรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกรณีมีกลุ่มบุคคลกักตุนหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำไร่สะท้อน – ไร่โคก หมู่ที่ 6 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมโรงสูบน้ำไร่สะท้อน – ไร่โคก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการทำนาปรังในพื้นที่ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” จำนวน 300 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เสนอนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร และขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกร  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1765 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43636    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today