ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มผู้ประกันตน จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 39 และ 40 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกับขอให้พิจารณานำเงินทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กรมบังคับคดีชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอขอบคุณรัฐบาลกรณีแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในตลาดนัดจตุจักร เนื่องจากเห็นว่ากรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2539 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องตลาด พ.ศ. 2546  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มชาวบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลบ้านเก่า (บ้านพุน้ำร้อน) และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนผันผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้คลี่คลายแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ปราบปรามและจับกุมการพนันทุกรูปแบบ โดยขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับขอให้ตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันผิดกฎหมาย และเพิ่มมาตรการป้องปรามผู้เล่นการพนัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ และกลุ่มเปราะบางอย่างถ้วนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด -19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตโบราณสถานเมืองพิมายตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทับซ้อนที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มผู้เลี้ยงช้างชาติพันธ์กะเหรี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าอาหาร และเวชภัณฑ์ในการดูแลช้าง กับขอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงช้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ขอให้ยกเลิกแผนการจ้างเอกชนมาเดินรถ จำนวน 1,500 คัน ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุง)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้อำนวยการ ส่วนประสานมวลชลและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน รับมอบเจลแอลกอฮฮล์ล้างมือจากผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์ผู้รับบำเหน็จรายเดือนแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกษียณอายุราชการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่โดยการขยายอายุแท็กซี่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ชมรมผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยผ่อนคลายให้สถานรับเลี้ยงเด็ก/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศสามารถเปิดดำเนินการกิจการได้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลดลง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใน สอศ. ไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย และกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และขอให้ช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1765 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43637    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today