ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จำกัด จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความเป็นธรรม กรณีถูกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กลุ่มก้าวหน้าค้าสลาก และเครือข่ายผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 60 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนปรนให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน และตลาดสดต่าง ๆ ได้ตามปกติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กลุ่มศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือคนไทยจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศตุรกี และประเทศอียิปต์ และขอให้รัฐบาลเปิดช่องทางให้คนไทยกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รวมทั้งจัดสรรปัจจัยยังชีพให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” จำนวน 21 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนึ้ให้แก่เกษตรกร โดยให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรดำเนินโครงการดังกล่าว และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มพิทักษ์ธรรม จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ เช่น สาธารณภัย อุบัติภัย ภัยพิบัติ ภัยจากการก่อการร้าย และภัยจากอาชญากรรมเป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ราษฎรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกรณีมีกลุ่มบุคคลกักตุนหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำไร่สะท้อน – ไร่โคก หมู่ที่ 6 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมโรงสูบน้ำไร่สะท้อน – ไร่โคก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการทำนาปรังในพื้นที่ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” จำนวน 300 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เสนอนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร และขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวน 500 คน ได้เดินทางมาที่ยืนหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี บริเวณด้านหน้าสหประชาชาติ ขอให้แก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีสภาพการจ้างงานที่ดี รวมทั้งเพื่อให้สหรัฐอเมริกาพิจารณาทบทวนการระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ปกครองและนักเรียนประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความเป็นธรรมกรณีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนี้เสียโอกาสไม่ได้เข้าเรียนในปีการศึกษานี้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อน จากการดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกส่งผลให้พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และครอบครัวประมาณ 1,500 คน ได้รับผลกระทบรวมทั้งทำให้การบินไทยฯ สูญเสียรายได้และเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ราษฎรตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงทับที่ดินทำกินของราษฎร ในพื้นที่ตำบลแม่สะเรียง ตำบลป่าแป๋ และตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่เสี่ยงภัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 9 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเนื่องจากถูกหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝาก หากแต่ไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์คืนในภายหลังได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ พร้อมทั้งได้มอบภาพวาดและดอกกุหลาบแก่นายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายในองค์กรเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน บริหารบุคลากร รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเห็นว่าสถานที่ดำเนินโครงการดังกล่าว อยู่ในแหล่งชุมชนอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด จังหวัดชัยนาท จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอรับการสนับสนุนถังเก็บน้ำนมดิบพร้อมเครื่องทำความเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำนมโคตามมาตรฐานฟาร์มโคนม อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1735 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 37357    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today