ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2 /2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รวมทั้ง ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ จำนวน 8 คณะ รวมจำนวน 120 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหากรณีเร่งด่วน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ กำหนดการ และขั้นตอนปฏิบัติในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมทั้งการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำและเรือลอกตะกอน (ดูดเลน) บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน (นายสาธิต สุทธิเสริม) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ วัดกระเฉท อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ และพบประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการซ่อมแซม และก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำตาย ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดกระบี่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ได้นำพลเอก ศิวะ ภระมรทัตศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) และกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาล และโดยรอบ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับข้าราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ได้เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน” ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จำนวนประมาณ 250 คน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เเละจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนเเละประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการ เเละประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 กรณีการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และกรณีนายบุญช่วย ไชยภา ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค – กระบือพันธุ์เนื้อ เพื่อสมาชิกเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ วัดระฆังทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในคราวที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาซะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานในที่ประชุม และนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน โดยศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยมีผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (Chief Complaints Executive Officer : CCEO) และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนและประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจาก 20 กระทรวง รวมถึง กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนประมาณ 60 คน ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริการประชาชน” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทาง ไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (นายประเทศ ศรีชมภู) มาบรรยายให้ความรู้ และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นประธานเปิดโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ อำเภอกาญจดิษฐ์ และอำเภอพูนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 303 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16174    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today