ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนและเพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างถูกต้อง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 (นายวีระชาติ ผ่องโชติ) ผู้อำนวยการพิเศษ ประธานคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คณะที่ 2 ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการขอระบบสาธารณูปโภคในเขตที่ดินของรัฐ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) และคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกฯ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณผาหัวสิงห์ ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะรวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน (นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดพะยอมและโรงเรียนวัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม (วัดคลองขุด) และโรงเรียนศาลาพัน วัดเวฬุวันและโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 “รักเอยรักลูก” ณ ท้องสนามหลวง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการพิเศษ (นายวีระชาติ ผ่องโชติ) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการขอระบบสาธารณูปโภคในเขตที่ดินของรัฐ กรณีประชาชนขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าในที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ในพื้นที่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง รวมทั้งการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีในพื้นที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนกรณีขอให้ตรวจการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้กำหนดลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกเอกสารรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและผู้แทนภาคประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดอัมพวัน และโรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายอนุ แย้มแสง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดอัมพวัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในการจัดนิทรรศการครั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้จัด “ตู้ สปน. เติมสุข” ไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับคำปรึกษาและร้องทุกข์ด้วย นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง และโรงเรียนวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร โดยผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง(นางสาวยุพาภรณ์ บุญรอด) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (นางเสาวนีย์ ปิ่นชุมพลแสง) ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชา และโรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเปรมประชา โดยมีพระมหาสมชาย สนฺติกโร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเปรมประชา เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดเปรมประชากร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมหารือติดตามการแก้ไขของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีชุมชนลำเลียงหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอให้เร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชากร และโรงเรียนวัดเปรมปรีชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสุรีย์พร รามสมภพ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเปรมประชากร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) และโรงเรียนวัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเทวสุนทร โดยมีพระครูโฆสิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดเทวสุนทร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดสุคันธาราม และโรงเรียนสุโขทัย กรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางเพลินพิศ โพธิสัตย์) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบิตการต่อต้านการทุจริต (นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย) ผู้แทนผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑ ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดสุคันธาราม โดยมีพระครูมงคลวิลาส (เดชาธร ปริยตฺติธโร) เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนสุโขทัย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเชียงรากน้อย และโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเชียงรากน้อย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดรังสิต และโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดรังสิต โดยมีพระปลัดบุญล้อม ยุตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดรังสิต เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดรังสิตนางเสาวนีย์ ดาบทอง  อ่านต่อ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง และโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีนักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดดอนเมือง โดยมีพระปริยัติโศภณ เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง เจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ภูมี รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ นางสาวเอื้อมพร ใจใหญ่ รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป นายสุพจน์ จ้อยสูงเนิน รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคลากร เป็นผู้รับมอบซึ่งวัดและโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดน้อยนพคุณ โดยมีพระครูปลัดโกมินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณเป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โดยมี นางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เป็นผู้รับมอบซึ่งวัดและโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 335 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  0  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 18748    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today