viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
เนื้อหา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ
 
  สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สปน. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย)
  สำนักงบประมาณ อนุมัติแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 76 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 18071    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today