ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ชมรมตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนระหว่างรอการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินของตนเองได้ร้อยละ 30 – 50 ของเงินสมทบชราภาพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 วรรคสอง และมาตรา 48 เตวีสติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความมั่นคงในการบริหารราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 กลุ่มลูกหนี้ ธ.ก.ส. ตลาดน้ำมหานคร จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฟ้องดำเนิดคดีในฐานะผู้ค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 กลุ่มอดีตนักบินของสายการบินนกแอร์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีถูกบริษัทสายการบินเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มกำนันตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 และมาตรา 48 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความมั่นคงในการบริหารราชการ กับขอให้มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 กลุ่มทางสายใหม่ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อยเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ค้าสลาก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ซื้อขายทองคำ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพี่อขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกให้ซื้อทองคำผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก โดยผู้ขายโฆษณาชักชวนให้ซื้อทองคำในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเมื่อได้มีการไปยังผู้ขายโอนเงินหากแต่ไม่ได้รับทองคำตามที่ตกลงซื้อขายไว้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เครือข่ายเกษตรกรรักสันติ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการโคเนื้อโคขุนสร้างชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สหภาพและเครือข่ายองค์กรคนพิการผู้ค้าสลาก จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สหภาพและเครือข่ายองค์กรคนพิการผู้ค้าสลาก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ได้รับความสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกหลอกให้ลงทุนจำหน่ายสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กเพจ “ชุดนอน by shopping” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่โดยขอให้ต่ออายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี และให้ยกเลิกแท็กซี่โอเคกับขอให้ยกเลิกประกาศกฎหมายให้รถป้ายดำวิ่งรับจ้างแข่งกับรถแท็กซี่ป้ายเหลือง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มราษฎรบ้านบ่อน้ำผุด ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ 85/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. จำนวน 961 คน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้เร่งรัดดำเนินคดีเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เครือข่ายรถยนต์มือสองรวมไทยสร้างชาติ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 สมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณทดแทนกรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 120 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร และในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน กรณีถูกนายทุนยึดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องมือการประมงศักยภาพสูง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์ให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1735 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  0  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 37364    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today