ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับใช้จอดรถยนต์ของผู้ไปใช้บริการตลาดนัดจตุจักรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมปลากะตัก อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการกำหนดวิธีทำการประมง การกำหนดอาณาเขตทำการประมง และการปราบปรามพร้อมจับกุมผู้ประกอบการด้านประมง และผู้ประกอบอาชีพประมง (จับปลากะตักกลางวัน) ในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มประชาพิทักษ์ หัวหิน จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงเศรษฐกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นแถลงการณ์เรื่อง “หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่างสร้างทางออกให้ประเทศไทย” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ 151 องค์กรผู้บริโภคที่ขอจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นแจ้งขอจดทะเบียนผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพรายละ 150,000 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มร่วมใจรักพิทักษ์สามัคคี จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ กับขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล และอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก จังหวัดศรีสะเกษ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เครือข่างองค์กรผู้บริโภค จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ประกาศจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย” ในราชกิจจานุเบกษาและในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานที่ถือหุ้นใหญ่ และโครงการของรัฐใช้สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริตและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป กลุ่มชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ปรับเพิ่มเงินสวัสดิการคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชมรมสถานพยาบาลบัตรทองเขต กทม. และผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญาให้บริการสาธารณสุขกับหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 190 แห่ง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 10 คน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบ “หาบเร่ – แผงลอย” เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน โดยยกเลิกพื้นที่จุดผ่อนผัน กับผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 600 จุด เป็นเหตุทำให้กลุ่มผู้ค้าฯ ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) เป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการปางช้างและแคมป์ช้างถูกเลิกจ้างงาน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้แทนรัฐบาลในการรับข้อเรียกร้องของเครือข่าย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น CX 5 จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น CX 5 และมาสด้า 2 มีปัญหาด้านเครื่องยนต์ชำรุดหากแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) และเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ (คกช.) จำนวน 1,500 คน ได้เดินทางมาบริเวณประตู 5 เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 373/2562 ลงวันที่ 17 ธันวามคม 2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน และสภาประชาชน 4 ภาค เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยรวม อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40968    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today