ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล รุ่นที่ 9 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ จากส่วนราชการในระดับกระทรวง ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดของประเภทเรื่องรอง ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สังคมเสื่อมโทรม และจัดระเบียบสังคม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดของประเภทเรื่อง รองและย่อย ตลอดจนคำนิยามที่สำคัญในประเภทเรื่องหลัก “สวัสดิการและสังคม” เสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุม พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดประชุมการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริเวณพระลานราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณาปรับปรุงการกำหนดประเภทเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดอบรม การใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ รุ่นที่ 4 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการระดับกระทรวง ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ รุ่นที่ 3 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ จากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รุ่นที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) ได้มาบรรยายเรื่อง ทิศทางการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษา (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ “การศึกษาแนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน” กรณี : เหตุเดือดร้อนรำคาญด้านเสียงและความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนเป็นประธานเปิดโครงการ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 242 ศูนย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอยุธยา ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรข้าวสารที่ได้รับมอบบริจาคจากประชาชน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโรงแรมระยองรีสอร์ท ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโรงแรมอวตาร สปา เมาท์เท่น สวีท จังหวัดอุทัยธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้วิถี และวัฒนธรรมอาเซียน ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง และติตาม กรณี การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องธารทิพย์ แคนทารี่ โอเต็ล กบินทร์บุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว และ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ และร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมายและคดีความ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการรับมอบเงินและร่วมรับโทรศัพท์ผู้บริจารเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 335 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 18746    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today