ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มกรีนพีซ ประเทศไทย (Greenpeace) จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อทำกิจกรรม “พอกันที ขออากาศดีคืนมา” เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ขอให้แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาโรคระบาดในโคนม โดยโคนมมีแผลเปื่อยที่บริเวณปากและเท้าเปื่อย เป็นเหตุทำให้โคนมล้มตายกว่า 70 ตัว และป่วยกว่า 1,700 ตัว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ขอให้คัดเลือกผู้ค้าในแต่ละพื้นที่นำร่องจากผู้ค้ารายเดิมก่อน สำหรับผู้ค้ารายใหม่ให้ใช้วิธีจับสลาก 2. ขอคืนพื้นที่ตั้งจุดค้าขายบริเวณตลาดโพธิ์สามต้น และตลาดคลองถมโดยจัดทำในรูปแบบถนนคนเดิน Walking Street อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกคำสั่งย้ายบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยขอให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังเดิม เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของนักเรียน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิสูจน์สิทธิที่ดินบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระประกาศแนวเขตที่ดินทับซ้อนที่ดินทำกินของราษฎร กับขอให้แก้ไขปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งทรัพย์สินของราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มแพเรือ – แพและท่องเที่ยวชุมชนบ้านมาบกราด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอใช้พื้นที่เขื่อนลำแซะประกอบกิจการแพท่องเที่ยวเพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ชมรมตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 100 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกคำสั่งย้ายบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และขอให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังเดิม เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของนักเรียน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเร่งด่วน เนื่องจากก่อให้เกิดวิกฤตคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มแอดมินเพจเชียร์ลุง จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อมอบการ์ดข้อความของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินเชียร์ลุง วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย โดยขอให้เปิดรับคนพิการลงทะเบียนในระบบซื้อ – จอง ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มเติม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาโรคระบาดในโคนม โดยโคนมมีแผลเปื่อยที่บริเวณปากและเท้าเป็นเหตุทำให้โคนมล้มตายกว่า 70 ตัว และป่วยกว่า 1,700 ตัว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องจากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสหกรณ์ สมาชิก และสหกรณ์เจ้าหนี้ รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้แทนบริษัท SITC Container Lines (Thailand) จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาสินค้าพลาสติกที่ต้องห้ามนำเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยตกค้างที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง โดยขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือนำพลาสติกกลับคืนไปยังประเทศต้นทางกับขอให้ภาครัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 กลุ่มพลังสามัคคีสตรีสองแผ่นดิน จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลการพิจารณา กรณียื่นคำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อนายทะเบียนกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 หากเเต่ยังไม่มีผลความคืบหน้าเเต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดตั้งสถานีวิทยุชมรมคนพิการวังเหนือเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคนพิการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากรณีผู้ค้าหาบแร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผล กระทบจากนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน โดยขอให้ขยายระยะเวลาทำการค้าบริเวณถนนข้าวสาร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายสตรี 4 ภาค มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง และมูลนิธิชุมชนไท จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เนื่องใน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ซึ่งตรงกับวันที่25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยขอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้ง 4 ภาค อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40979    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today