ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล – วอน วังตาล พร้อมทั้งได้ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ สำนักงานเขตสาทร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธาราม พร้อมทั้งได้ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางมาลินี ภาวิไล และนางศรีสำอาง โกศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกรีฑา สพโชค) ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นายคุณันต์ บางภูมิ และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง และโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางศิรินทร เดชาภิวุฒิ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นายนิคม ขำเถื่อน และนางมนัฐดา เมฆบริสุทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางศิรินทร เดชาภิวุฒิ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกาะจันทร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) ในฐานะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ประธานการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านหมี่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นางสาวกนกพร ศรีวิทยา และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอิสระ ศิริวรภา) ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายศิริชัย คำชมภู และนางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) ในฐานะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ประธานการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี และสถานีรถไฟลพบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ในฐานะ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์ นางสาวกนกพร ศรีวิทยา และนางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นายสมภพ ร่วมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางศิรินทร เดชาภิวุฒิ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงาน ที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นายนิคม ขำเถื่อน และนางมนัฐดา เมฆบริสุทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชวลิต ชูขจร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่
ว่าที่ ร.ต. ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ และนางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) พร้อมทั้งตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ราชการสะดวก GECC ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2559 ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ในฐานะ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์ นางสาวกนกพร ศรีวิทยา และนางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงาน ที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งตรวจรักษามาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) ในฐานะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ประธานการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่าวุ้ง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสิริชัย คำชมภู และนางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 และ 2 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานเขตยานนาวา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชวลิต ชูขจร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสามโคก พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 783 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 21331    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today