ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
 
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มผู้ร้องเรียน นำโดย นายมนตรี วรภัทรทรัพย์ ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เพื่อร้องเรียนขอระงับหรือยกเลิกการเสนอพระราชกฤษฎีกา กำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่ .. ) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสภาวิชาชีพส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวแทนผู้เสียหาย ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เพื่อขอร้องเรียนความเสียหายจากบริษัท คอนเซ็ปต์ซีรีส์ จำกัด ถูกฉ้อโกงจากพนักงานภายในบริษัท และประกาศเลื่อนจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มขบวนประชาชน 5 ภาค ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เพื่อให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเป็นกลไกในการกำกับ เร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหา และออกแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคให้เหมาะสมกับวิถีชุมชน ตามภูมิภาค อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 ภาค ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 จำนวน 30 คน เพื่อขอให้ทบทวนการให้ความช่วยเหลือ เงินทุนประกอบอาชีพ ผรท. ตามพันธะสัญญา 66/23 และให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตัวแทนผู้พักอาศัยเคหะชุมชนนวมินทร์ จำนวน 8 คน นำโดยนายธนะเทพ ทิวทอง ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ของแจ้งความเดือดร้อนของผู้เช่าอาศัย ในโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 139 ผู้เช่าอาศัยอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นผู้เช่าพักอาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ได้ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2564 กับการเคหะแห่งชาติ โดยได้ชำระค่าเช่าและค่าน้ำกับการเคหะแห่งชาติแล้วในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 รวมถึงได้ชำระค่าไฟฟ้าโดยตรงกับการไฟฟ้านครหลวง ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากบริษัท อาร์ที พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมันท์ จำกัด ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ใช้สิทธิครอบครองและมีสิทธิบริหาร ได้ทำการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกบ้านที่ทำสัญญาเช่าและชำระค่าเช่า ค่าน้ำ กับการเคหะแห่งชาติแล้ว ต้องชำระค่าเช่าในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2564 ให้กับบริษัท ฯ อีกถ้าหากไม่ชำระจะดำเนินการ ตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนอก จำนวน 100 คน หน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล นายวรพล แกมขุนทด พร้อมตัวแทนกลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ผ่านนายประทีป กีรติเรขา (รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ) พร้อมด้วย ด.ร เสกสกล อัตถาวงศ์ ( ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี) และนาย ธีระภัทร ประยูรสิทธิ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีที่กระทรวงคมนาคมออกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... เพื่อให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพิเคชั่น หรือระบบอื่นใดอย่างถูกกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการแท็กซี่ทุกๆ อู่แท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อขออุทธรณ์ มติ ครม.ที่อนุมัติร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา อ่านต่อ
  วันที่ 7 เมษายน 2564 เครือข่ายจัดการวิกฤตป่าและน้ำ นำโดยนางวัฒนา เนื่องพลี วชิโรดม ร่วมกับกลุ่ม ชาวสองล้อจำนวน 50 คน พร้อมรถจักรยานยนต์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้คณะกรรมการ อกพ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนมติและยกเลิกคำสั่งให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร (ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี) ออกจากราชการ และเรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.55 น. กลุ่มฯ ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป อ่านต่อ
  วันที่ 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.40 น ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (สนง.กพ.เดิม) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 คน นำโดยนายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์) เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการ ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่า อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้ปลดออกจากราชการ ตามมติการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นั้น กลุ่มฯ ยื่นหนังสือถึง นรม. ผ่าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) พร้อมด้วย นายสมพาศ นิลพันธ์ (ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และนายอิทธิพล ช่างกลึงดี (ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สปน.) โดยรับนำเรียน นรม. ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล อาทิ กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตย กลุ่มอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย และกลุ่มคณะราษฎร์ รวมทั้งกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และภาคีเครือข่ายSaveบางกลอย ที่ยังคงปักหลักให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 8 คน นำโดย นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อขอพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อหารือข้อเรียกร้อง กรณีขอให้พิจารณานำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในการนี้ ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์(นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม (นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 8 คน นำโดย นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพล ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กรณีนำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กลุ่มขอคืนไม่ขอทาน จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ กรณีนำเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กลุ่มสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถามความคืบหน้า กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเยียวยาเกษตรกรตามแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย เนื่องจากกรมการข้าวยกเลิกการดำเนินโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักยกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับเรื่องไปดำเนินการโดยตรงต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้รัฐบาลดำเนินโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ต่อไป โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้ดีขึ้น ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบข้อมูลต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายกระทรวงคมนาคมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทย ประชาพิทักษ์ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ปลูกกัญชง กัญชา และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกกัญชง กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ และมีแถลงการณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้ยกเลิกทุกกระบวนการดำเนินโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ทั้งหมด และให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) อย่างรอบคอบเพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคใต้ต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ได้รับจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้ เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปผลการประชุมหารือและเจรจาต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กลุ่มเคลื่อนที่เร็ว และกลุ่มสันทนาการ (ไรเดอร์ บริษัท Geab) จำนวน 350 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการทำงานของผู้ขับขี่รถรับจ้างให้แก่ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด GRABTAXI (THAILAND) COMPANY LINTED โดยขอให้กำหนดมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และระเบียบการทำงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการทำงานระหว่างผู้ขับขี่ฯ และผู้รับบริการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อกล่าวหากับบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไม่ครบถ้วนในฐานความผิดทำเหมืองทองคำนอกเขตประทานบัตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ (คกช.) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามขอทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตกค้างยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามพันธสัญญาที่ 66/2523 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [  -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40969    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today