ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   

เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมเป็นเกียรติ และนางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับการให้บริการสู่มาตราฐาน GECC มากขึ้น และให้หน่วยงานต้นแบบ GECC ระดับเป็นเลิศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนาการบริการประชาชนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจ และผู้รับชมผ่าน Facebook Live คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก รวมจำนวนประมาณ 820 คน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.40 - 13.50 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยนายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปภัสมน อมรสลิขิต ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากราษฎรในพื้นที่และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการปิดกั้นเส้นทางสัญจรสาระประโยชน์ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  อ่านต่อ
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมที่ดิน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้แทนกรมธนารักษ์ รศ.ธนพร ศรียากูล ได้ร่วมการลงพื้นที่ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลเพื่อตรวจสอบสิทธิในที่ดิน การครอบครอง และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีด้านคดีความจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับปัญหาที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบังคับคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นางสาวริษฐา สงวนเสริมศรี) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และตัวแทนประชาชนจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในการให้บริการประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ฯ ในการบูรณาการการทำงานเรื่องร้องทุกข์ร่วมกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและปฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายกกชัย ฉายรัศมีกุล) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้รับชมผ่านทาง Facebook Live ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนประมาณ 170 คน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการสัมมนา Design thinking for Smart Office โดยศูนย์บริการประชาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจำนวนประมาณ 200 คน เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสี ปรับปรุง/ซ่อมแซมบริเวณโรงเรียน ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชน เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนา Design thinking for Smart Office โดยศูนย์บริการประชาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายภูมิสิทธ์ วังคีรี) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และนางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินกิจกรรม “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์”ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและ นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๑๐๘ คน ในการนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายสมเจตน์ ทับมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนางวิมลรัตน์ ศรีเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อ่านต่อ
  ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับ สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง โดยศูนย์บริการประชาชน ได้แนะนำช่องทางและรับเรื่องร้องทุกข์แก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และ ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร) ได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 12 : ส่งเสียง ออกไอเดีย ปรับโฉมบริการภาครัฐให้ตอบโจทย์ตรงใจ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีพันธ์ เจริญสุข) เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีข้อเสนอผลงานจากผู้เข้าร่วมที่พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในการกรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็น และไม่ต้องยืนยันตัวตนหลายครั้ง และเมื่อแจ้งเหตุแล้ว ผู้ร้องควรจะได้รับเลขเพื่อติดตามเรื่องต่อไป 2. การนำเทคโนโลยีปัญญประดิษฐ์ช่วยคัดกรองประเภทเรื่อง ตรวจสอบความครบถ้วน ติดตามสถานะ โดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ ทั้งนี้ ให้ทีมผู้พัฒนาเข้าศึกษาข้อมูลรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานของสูนย์บริการประชาชนที่มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของความยากง่ายและความซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องระบุรายละเอียดในระบบให้ถูกต้อง เพื่อช่วยสนับสนุนการคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการทุจริตเพื่อตรวจและรายงานกลับอย่างรวดเร็ว โดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบป้องปรามการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าพนักงานป้องกันทุจริต นักสืบสวนคดีทุจริต นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คน ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ผสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตทั่วประเทศ : เชื่อมโยงเครือข่าย ส่งต่อข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่” ซึ่งได้นำเสนอระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ช่องทางในการเฝ้าระวังการทุจริตของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 รวมทั้งนโยบายในการป้องปรามทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธาณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความร่วมมือให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจัดทำหรือทบทวนแผนปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน และจัดทำกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ในการนี้ ได้เชิญผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวบุษยา เจริญผล) ชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการผลักดันศูนย์รับร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ” ที่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPls)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) พร้อมด้วย นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน นายณตฤน ฉอ้อนศรี ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจน กรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาหาข้อเท็จจริง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต่อไป  อ่านต่อ
  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์ และ นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล และนายนพพร บุญแก้ว) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี และนายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ รักษาราชการแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในภาพรวมและแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ได้นำเสนอภารกิจสำคัญในความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลและทาง Video Conference  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน ๖๖๖ ศูนย์ เพื่อเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐตระหนัก และมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงและรักษามาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐาน GECC ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการบริการ ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และสามัคคีขององค์กรในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการประชาชนไป สู่เป้าหมายตามมาตรฐาน GECC โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GECC คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเข้าร่วมพิธีแบบ Onsite และ Online จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร “Growth mindset for future OPM Innovator Project Summary” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดการอบรม หลักสูตร “การคิดเชิงบวก/จิตวิทยา” และหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งและเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย” โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน รวมทั้งมีหลักในการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “มีดีแต่แชร์” โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านช่องทาง https://nacaoc.pacc.go.th./covid19/index_shared.phd หรือแสกน QR Code ด้านล่างนี้ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 335 ย่อหน้า หน้าที่   [  -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 18745    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today