หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง   
เนื้อหา   
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (Tablet PC 16 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 1 ชุด, ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง, สแกนเนอร์ 1 เครื่อง) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เปิดซองวันที่ 16พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
  ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโฉนดชุมชน (ระยะที่ 1 ) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ คุณสมบัติ  ธนพัฒนพงศ์ โทร. 02-282-8530 หรือ 081-9017336
  ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเพื่อการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโฉนดชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ คุณสมบัติ  ธนพัฒนพงศ์ โทร. 02-282-8530 หรือ 081-9017336
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์  จำนวน  2  รายการ (โปรเจคเตอร์ 4000 ANSI 2 เครื่อง, โปรเจคเตอร์ 3500 ANSI 2 เครื่อง) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 เปิดซองวันที่ 18 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  4  รายการ ( คอมพิวเตอร์ 7ชุด, เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง, GPS Handheld 5 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ UPS 750 VA  7 เครื่อง) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 เปิดซองวันที่ 12 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 เปิดซองวันที่ 13 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องบันทึกภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 เปิดซองวันที่ 10 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 เปิดซองวันที่ 7 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 38 ชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 38 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต (Web Gateway) จำนวน 1 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 44 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) จำนวน 13 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสปอตวิทยุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เปิดซองวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4066
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เปิดซองวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
จำนวนทั้งหมด 163 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17624    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today