หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง   
เนื้อหา   
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2280 2013 E-Mail : webmaster@oic.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2556
  รับและซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น. ยื่นซองวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. เสนอราคา(E-auction) วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 14.15 - 14.45
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ  กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ในวัน เวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2280 4066
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 จำนวน 9,000 เล่ม กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2280 4066
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2280 4066
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2282 3999 E-Mail : sarinya.t@opm.go.th ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2556 
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2280 4066
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 4,000 เล่ม พร้อมจัดส่ง กำหนดรับเอกสารสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 3999 ในวันเวลาราชการ
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานประจำปี 2555 ของ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 ถึง 16.30 น.) ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดวองสอบราคาในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ โดยกำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30) ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ขอแก้ไขเอกสารการประกวดราคาจ้างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโฉนดชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคา E2/2556 แก้ไขการส่งมอบงาน
  ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง จ้างดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโฉนดชุมชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะจ้างดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโฉนดชุมชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999 อ่านต่อ
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารสำนักงานโฉนดชุมชน ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาสอบจ้างพิมพ์วารสารสำนักงานโฉนดชุมชน กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาสอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999
   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จำนวน 8,800 เล่ม พร้อม E-BOOK
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จำนวน 8,800 เล่ม พร้อม E-BOOK กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999 
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ 0 2282 3999
 
 
defaulticon ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2555  ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2555  กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ 0 2282 3999
  ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน  กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโฉนดชุมชน (ระยะที่ 1) สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในราคาชุดละ 500.-บาท ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2282 3999 หรือ 08 1901 7336
จำนวนทั้งหมด 163 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17615    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today