หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง   
เนื้อหา   
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อ
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2282 3999, 0 2280 4066 E-Mail : sarinya.t@opm.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 กันยายน 2556  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ในราคาชุดละ 500 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อ
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2280 7383, 0 2280 7385 E-Mail : athiphol.k@opm.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กันยายน 2556  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ   อ่านต่อ
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อ
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ซ.E3/2556 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและพนักงานราชการใหม่ ตามประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-282-2013 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารและยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066 ในวันและเวลาราชการ
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารและยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ในราคาชุดละ 500.- บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.opm.go.th โดยตรง หรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2282 2013 E-Mail : webmaster@oic.go.th ตั้งแต่วันที่ 5  - 8 สิงหาคม 2556
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2280 7383, 0 2280 7385 E-Mail : athiphol.k@opm.go.th ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
  ผู้สนใจขอรับแบบได้ ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 ก.ค. 2556 ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 ก.ค. 2556 กำหนดเปิดซองในวันที่ 5 ส.ค. 2556
  ขายแบบตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 56 - 12 ก.ค. 56  ยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ 16 ก.ค. 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. เสนอราคาวันที่ 31 ก.ค. 56 เวลา 14.00 - 14.30 น.
จำนวนทั้งหมด 163 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17618    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today