หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง   
เนื้อหา   
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสมชาย  มกุลพานิช  e-mail : somchai.m@opm.go.th  เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-3612
และ คุณพัชรินทร์ กะสินรัมย์ e-mail : pui_puipatcha@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-3999 , 0-2280-4066 วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  11 - 16 มีนาคม  2558
  สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา (08.30 ถึง 16.30) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3999 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณฆฤณี  ศรีวรรณ e-mail : karunee.s@opm.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3867 และ คุณพัชรินทร์ กะสินรัมย์ e-mail : pui_puipatcha@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3867, 0-2282-3999 , 0-2280-4066 วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  4 - 9 กุมภาพันธ์  2558 
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณฆฤณี  ศรีวรรณ e-mail : karunee.s@opm.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3867
และ คุณพัชรินทร์ กะสินรัมย์ e-mail : pui_puipatcha@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3867, 0-2282-3999 , 0-2280-4066 วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  5 - 8 มกราคม  2558
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM WIFI) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๒-๓๙๙๙ หรือ ๐-๒๒๘๐-๔๐๖๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.opm.go.th  และ www.gprocurement.go.th
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา (08.30 ถึง 15.00) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3999 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณนายรพี เถาะสุวรรณ e-mail : rapee.t@opm.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3866 และ คุณพัชรินทร์ กะสินรัมย์ e-mail : pui_puipatcha@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-3999 , 0-2280-4066 วิจารณ์ ตั้งแต่  24 - 27 พฤศจิกายน 2557

 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา (08.30 ถึง 15.00) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3999 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณปุณยากร  เหล่าวัฒนพงศ์  e-mail : punyakorn.l@opm.go.th     เบอร์โทรศัพท์  0-2280-7365  และ คุณพัชรินทร์  กะสินรัมย์  e-mail :  pui_puipatcha@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-3999 , 0-2280-4066 วิจารณ์ ตั้งแต่  31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557
 อ่านต่อ
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ ได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณนายรพี เถาะสุวรรณ e-mail : rapee.t@opm.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3866 และ คุณพัชรินทร์ กะสินรัมย์ e-mail : pui_puipatcha@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-3999 , 0-2280-4066 วิจารณ์ ตั้งแต่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ (08.30 ถึง 16.30 น.)
(แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา) (รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม) อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) สำหรับใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-2282-3999 และ 0-2280-4066 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.opm.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ (08.30 ถึง 16.30 น.)  อ่านต่อ
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๘ กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ (08.30 ถึง 16.30 น.)  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเพื่อดำเนินการตามโครงการทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280 4066 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ  อ่านต่อ
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0 2282 3999 หรือ www.opm.go.th ในวันและเวลาราชการ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 163 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17614    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today