ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon ภาพกิจกรรม  
  ภาพกิจกรรม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ผอ.ศทก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สปน. จำนวน 16 ระบบ โดยในการประชุมเป็นการพิจารณาผลงานที่ผู้รับจ้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผลงาน งวดที่ 3
ประกอบด้วย ระบบงาน จำนวน 8 ระบบ ดังนี้
    - ระบบงานบริหารงานบุคคล
    - การเชื่อมโยงระหว่างระบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) กับ
      ระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
    - ระบบบริหารจัดการ Personal Directory และ Time Directory
    - ระบบงานบริหารโครงสร้างหน่วยและอัตรากำลัง
    - ระบบงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
    - ระบบงานจองห้องประชุม
    - ระบบงานเผยแพร่คำสั่ง
    - ระบบงานกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้  
 
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงผลการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการ "สปน.ยุคดิจิทัล"
นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และนำเสนอการให้บริการของภาครัฐด้วยดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการ "สปน.ยุคดิจิทัล" ที่ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ผ่านสมาร์โฟน Mobile Application PSC1111 โดยไม่ต้องเดินทางมายัง สปน.ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเอกสารที่ต้องใช้ รวมถึงการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคจะนำระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ และการรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศมาใช้ให้การปฏิบัติงานสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าว ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code แทนการลงทะเบียนด้วยการเซ็นต์ชื่อในกระดาษ รวมถึงการร่วมกิจกรรมบูธต่างๆ ด้วยการแสกน QR Code ก่อนรับรางวัล ซึ่งมีการจัดแสดงบูธการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ผ่าน Mobile Application (PSC 1111), การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด้วยระบบ Video Conference มาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจการพิจารณาให้เงินสนับสนุนงบประมาณ, การจัดทำระบบประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การนำดิจิทัลมาใช้พัฒนาการทำงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ Digital OPM Transformation เช่น การให้บริการ OPM Free Wi – Fi และสัญญาณ Internet การให้ความรู้ในการจัดการข้อมูลด้วย QR Code การให้ความรู้ในการจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการข้อมูลไฟล์ File Sharing ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Smart Back Office และความรู้เกี่ยวกับ Big Data, รวมถึงการตรวจราชการยุคดิจิทัลโดยการนำระบบภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการวิเคราะห์พื้นที่, การให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยรูปแบบคลิปการ์ตูนวิดีโอสั้น หรือ Motion graphic นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Template ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดมาจัดแสดงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และจัดทำเป็นสื่อผสม 3 มิติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติ ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผ่านทางเว็บไซต์
ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์ แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล กทม. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในชื่อกิจกรรมย้อนวันวาน การละเล่นเด็กไทย ปิดตาตีหม้อ ได้รับการตอบรับจากน้องๆหนูๆเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยคะ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) ได้เข้าร่วมขอพรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 แก่คณะท่านผู้บริหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ณ ทำเนียบรัฐบาล กทม.
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   ศทก. ได้ดำเนินการตั้งค่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ Update  Windows เพื่ออุดช่องโหว่ระบบปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบมีความทันสมัยแก่ทุกสำนัก/กอง ที่อยู่ภายใต้การดูแลเรียบร้อยแล้ว
 อ่านต่อ
   นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์  CIO ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐   อ่านต่อ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบ 8 ระบบงาน พร้อมด้วยบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาตามโครงการทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สปน.  อ่านต่อ
  นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ประสานงาน ศูนย์บริหารติดตามสถานการณ์ (ศตส.) นางสาวพิไล หิรัญวาทิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางกอบเพชร หาญพัฒนาพานิชย์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมจุดรับรองประชาชนบริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ
 
 


 อ่านต่อ
 
 อ่านต่อ
 
 อ่านต่อ
   อ่านต่อ
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งช่าติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
จำนวนทั้งหมด 35 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 9631    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today