หน้าหลัก   Icon เกี่ยวกับ สปน.   Icon วันสถาปนา สปน. Icon วันสถาปนา สปน. ปีที่ 61  
  วันสถาปนา สปน. ปีที่ 61   
วันคล้ายวันสถาปนา สปน. ครบรอบ 61 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา สปน. ครบรอบ 61 ปี
ท่านผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และพี่น้องประชาชน ทุกท่าน

วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นวันคล้ายวันครบรอบ 61 ปี ของการสถาปนาจัดตั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานสำคัญทุกมิติของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด ทำให้การบริหารงานภาพรวมส่วนกลางของประเทศสามารถขับเคลื่อนงานการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปได้ด้วยดี


ปี 2563 เป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้คนเสียชีวิตทั่วโลกมากกว่า 3 ล้านคน และยังจะเพิ่มขึ้นอีกในระยะเวลาอันไม่นานนี้ รวมทั้งประเทศไทยได้อยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวด้วย นอกจากภารกิจงานตามปกติที่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติแล้ว ยังมีการทำงานที่เป็นเลขานุการและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานระดับชาติรวมมากกว่า 300 คณะ การติดตามงานสำคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศและแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการในภารกิจพิเศษ โดยเฉพาะงานที่สำคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 การติดตามการขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย และการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในทุกด้าน รวมถึงงานการประสานงานจิตอาสาเพื่อสังคม


การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเป็นอย่างดี ทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐบาล จนท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณหลายครั้งหลายคราวในการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ปี 2564 เป็นปีที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นปีที่ 61 นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด-19 ในทุกมิติ รวมทั้งงานสำคัญของรัฐบาลอื่นๆด้วย จึงต้องขอความร่วมมือร่วมใจเพื่อนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้ร่วมช่วยกันทำงานเพื่อให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้ เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติและนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป 


พวกเราที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน จะอยู่เคียงข้างประชาชนทุกสถานการณ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสุขและเติมรอยยิ้มให้คนไทยทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป


 
 ดาวน์โหลดวีดีโอที่เกี่ยวข้อง : https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/admin/Video/VDO1.wmv

Red apples Green apple Yellow apples blue apples
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3795    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today