หน้าหลัก Icon การพัฒนาระบบราชการ สปน.  
  การพัฒนาระบบราชการ สปน.   
หัวข้อย่อย   
ลำดับที่  ชื่อเรื่อง ลงวันที่ ดูเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2561 17 ก.ย. 2561
2 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554 1 มี.ค. 2554
3 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550 22 ส.ค. 2550
ลำดับที่  ชื่อเรื่อง ดูเอกสาร
1 Public Guide : Approval on Presenting the National Flag by Private Sector
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน
3 Public Guide : Licensing to Use, Hoist or Present the Foreign Flags in the Kingdom
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงอื่นของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร

จำนวนทั้งหมด 7 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 14124    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today