หน้าหลัก   Icon ผู้บริหาร สปน. Icon ผู้บริหารหน่วยงาน  
  ผู้บริหารหน่วยงาน   
นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทร. 0 2283 4220
นางมาลินี ภาวิไล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0 2283 4253
นางสุรีย์พร รามสมภพ นางสุรีย์พร รามสมภพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0 2283 4338
นางสาววรพรรณ เลิศไกร  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2283 4372
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน
โทร. 0 2283 4394
- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
โทร. -
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โทร. 0 2283 4596
นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทร. 0 2283 4660
นายนพพร บุญแก้ว นายนพพร บุญแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
โทร. 0 2283 4704
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
โทร. 0 2283 4049
นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ 
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
โทร. 0 2283 4772
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. -
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์ นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2283 4841
นายอนุ แย้มแสง นายอนุ แย้มแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
โทร. 0 2283 4815
นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน
โทร. 0 2283 4074
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โทร. 0 2283 4596
นายอภัย เจริญมิตร นายอภัย เจริญมิตร
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. 0 2283 4923
ผู้เข้าเยี่ยมชม 32184    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today