หน้าหลัก   Icon ผู้บริหาร สปน. Icon ผู้บริหารระดับสูง  
  ผู้บริหารระดับสูง   
 
--- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
โทร. 0 2283 4003  

--- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
 
--- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
โทร. -

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
นายนพพร บุญแก้ว
โทร. -
          
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43066    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today