หน้าหลัก Icon ผู้บริหาร สปน.  
  ผู้บริหาร สปน.   
หัวข้อย่อย   
 
--- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
โทร. 0 2283 4003  

--- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
 
--- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
โทร. -

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
นายนพพร บุญแก้ว
โทร. -
          
 
นายพีระ ทองโพธิ์  นายพีระ  ทองโพธิ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที่ 4
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
  จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
   กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี


  โทร. 0 2283 4058

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต  นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
  กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
  บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี  

  โทร. 0 2283 4063

นางสุมิตรา อติศัพท์  นางสุมิตรา อติศัพท์ 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
  ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
  เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

  โทร. 0 2283 4062

พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา พลเอก ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา 

เขตตรวจราชการส่วนกลาง
  กรุงเทพมหานคร


  โทร. 0 2283 4059

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
  กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
  นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ลำปาง  ลำพูน 


  โทร. 0 2283 4060

 

 นายเจริญ ชื้อตระกูล นายเจริญ ชื้อตระกูล

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
  นนทุบรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

  โทร. 0 2283 4065
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง นางรุ่งรัตนา  บุญ-หลง 

 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
  ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุบรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
  ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 


  โทร. 0 2283 4064

 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง
 
เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 


  โทร. 0 2283 4061
นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทร. 0 2283 4220
นางมาลินี ภาวิไล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0 2283 4253
นางสุรีย์พร รามสมภพ นางสุรีย์พร รามสมภพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0 2283 4338
นางสาววรพรรณ เลิศไกร  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2283 4372
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน
โทร. 0 2283 4394
- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
โทร. -
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โทร. 0 2283 4596
นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทร. 0 2283 4660
นายนพพร บุญแก้ว นายนพพร บุญแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
โทร. 0 2283 4704
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
โทร. 0 2283 4049
นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ 
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
โทร. 0 2283 4772
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. -
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์ นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2283 4841
นายอนุ แย้มแสง นายอนุ แย้มแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
โทร. 0 2283 4815
นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน
โทร. 0 2283 4074
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โทร. 0 2283 4596
นายอภัย เจริญมิตร นายอภัย เจริญมิตร
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. 0 2283 4923

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 33544    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today