หน้าหลัก   Icon เกี่ยวกับ สปน. Icon ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์   
 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 15180    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today