หน้าหลัก Icon ทำเนียบรัฐบาล  
  ทำเนียบรัฐบาล   
 ทำเนียบรัฐบาล 

            เป็นสถานที่ราชการสำคัญที่สุดในระดับชาติแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี เป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีกับเป็นที่ตั้งสำนักงานของหน่วยงานระดับกรม อีกหลายหน่วย ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตลอดจนเป็นที่ประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่กล่าวแล้ว
            นอกจากนี้ทำเนียบรัฐบาลยังเป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลสำคัญระดับผู้นำชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยือนประเทศไทย และเข้าพบนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีอีกด้วย เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ รัฐพิธีขึ้นที่นี่ เช่นงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น การเป็นสถานที่จัดงานสัมมนา นิทรรศการ มอบรางวัลเกียรติยศที่รัฐบาลจัดขึ้น ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของทำเนียบรัฐบาล คือ ประวัติความเป็นมาและความงดงามทางรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวอาคารบางหลังที่มีมาก่อนเป็นทำเนียบรัฐบาล เป็นที่สนใจของคนไทยและชาวต่างประเทศแม้ในปัจจุบัน

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300                                           
Office of The Prime Minister
Government House Pissanulok Rd., Dusit Bangkok 10300 
 
โทรศัพท์/Tel  0-2281-4040
โทรสาร/ Fax 0-2282-5131
Homepage https://www.opm.go.th
E-Mail opm@opm.go.th 
 


ผู้เข้าเยี่ยมชม 38912    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today