หน้าหลัก   Icon คณะรัฐมนตรี Icon รองนายกรัฐมนตรี  
  รองนายกรัฐมนตรี   

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 180 ง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 176 ง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562


         
         
 
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 
นายวิษณุ เครืองาม
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 
         
         
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 27888    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today