หน้าหลัก Icon คณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรี   
หัวข้อย่อย   

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 29

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 180 ง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 176 ง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562


         
         
 
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 
นายวิษณุ เครืองาม
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 
         
         
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
 สำนักนายกรัฐมนตรี
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

นายอนุชา นาคาศัย   
กระทรวงกลาโหม
รมว.กระทรวงกลาโหม

รมช.กระทรวงกลาโหม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
กระทรวงการคลัง
รมว.กระทรวงการคลัง

รมช.กระทรวงการคลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายสันติ พร้อมพัฒน์
กระทรวงการต่างประเทศ
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
รมว.การท่องเที่ยวและการกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ


นายจุติ ไกรฤกษ์

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
นายประภัตร โพธสุธน
กระทรวงคมนาคม
รมว.กระทรวงคมนาคม
รมช.กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา

กระทรวงพลังงาน
รมว.กระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กระทรวงพาณิชย์
รมว.กระทรวงพาณิชย์
รมช.กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายสินิตย์ เลิศไกร
กระทรวงมหาดไทย
รมว.กระทรวงมหาดไทย
รมช.กระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายทรงศักดิ์ ทองศรี
กระทรวงยุติธรรม
รมว.กระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
กระทรวงแรงงาน
รมว.กระทรวงแรงงาน
รมช.กระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
กระทรวงวัฒนธรรม
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม
กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.กระทรวงศิกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
กระทรวงสาธารณสุข
รมว.กระทรวงสาธารณสุข
รมช.กระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายสาธิต ปิตุเตชะ
กระทรวงอุตสาหกรรม
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43004    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today