วาระงานผู้บริหาร
Icon วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)    

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย "เด็กไทยต้นแบบ" ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  อ่านต่อ

   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการ
      ฝ่ายพลเรือน

 เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 การประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการ
      พลเรือนดีเด่น
แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
      หลักเกณฑ์และวิธีการขอความ
      เห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทำ
      โดยเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศคณะกรรมการธง เรื่อง
      การแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน
      ในกรณีอื่น ๆ ที่สามารถกระทำได้
      โดยให้ถือว่าคณธกรรมการธงได้ให้
      ความเห็นชอบแล้ว

ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate library nacc.go.th/e_learning prd.go.th smartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory lis.parliament.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today