วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายจุลินทร์  ลักษณวิศิษฐ์) เพื่อขอรักโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ณ  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุ่มย่อยคณอนุกรรมการดำเนินโครงการ เด็กไทยต้นแบบ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมเรื่องการคืนเงินค่าเช่าให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับพระราชทานโฉนดในพระปรมาภิไธย ณ ห้องประชุม ๗๔๐๒ อาคาร ๗ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายจุลินทร์  ลักษณวิศิษฐ์) เพื่อขอรักโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ณ  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
      หลักเกณฑ์และวิธีการขอความ
      เห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทำ
      โดยเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศคณะกรรมการธง เรื่อง
      การแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน
      ในกรณีอื่น ๆ ที่สามารถกระทำได้
      โดยให้ถือว่าคณธกรรมการธงได้ให้
      ความเห็นชอบแล้ว

ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate library nacc.go.th/e_learning prd.go.th smartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory lis.parliament.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today