วาระงานผู้บริหาร
Icon วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง ในสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference  WebEx 


- เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference  WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแพร่


- เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูงในสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการหนังสือสมาร์ท -สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไทยและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิตอล (ฉบับแรกของประเทศไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องทำงานท่านรองอรนุช  อ่านต่อ

   ข่าวประชาสัมพันธ์
แบนแนอร์ลิงค์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
      หลักเกณฑ์และวิธีการขอความ
      เห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทำ
      โดยเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศคณะกรรมการธง เรื่อง
      การแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน
      ในกรณีอื่น ๆ ที่สามารถกระทำได้
      โดยให้ถือว่าคณธกรรมการธงได้ให้
      ความเห็นชอบแล้ว

ห้องสมุดดิจดทัล สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate library nacc.go.th/e_learning prd.go.th smartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory lis.parliament.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today